a.b. Quốc phục ngày xưa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH SƯU TẦM TRÊN INTERNET ĐỂ MINH HOẠ:

VINH DANH QUỐC PHỤC VIỆT NAM

 

NGUỒN: GOOGLE, YAHOO, MSN SEARCH

Các websites, webpages: diendan.org; tranxuanan-writer.blogspot.com

(scan từ Kỉ yếu Hội nghị sử học, ĐHSP.TP.HCM., 20-9-1996);

ảnh trong sách Phan Khoang, ở bài viết của Nguyễn Quốc Trị; PTTH. Nguyễn Thượng Hiền...

 

Trở về trang hình ảnh quốc phục:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/hinhanhquocphuc

 

 

 

 

ċ
detham.bmp
(235k)
An Tran Xuan,
01:48 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
01:51 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
01:51 6 thg 7, 2009
ċ
hau.bmp
(227k)
An Tran Xuan,
01:51 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
01:51 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
01:52 6 thg 7, 2009
ċ
nvt.bmp
(370k)
An Tran Xuan,
01:52 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
01:52 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
01:52 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
01:53 6 thg 7, 2009
ċ
ttthuyet.bmp
(1506k)
An Tran Xuan,
01:53 6 thg 7, 2009
Comments