P.(16). Lưu: Danh mục tác phẩm TXA. trên Google Page Creator

 

 

Web Tác giả Trần Xuân An

TOÀN BỘ TÁC PHẨM TRẦN XUÂN AN

(SÁNG TÁC, BIÊN KHẢO, NGHỊ LUẬN)

TRÊN GOOGLE PAGE CREATOR

Những trang các dòng dẫn [links] riêng của từng cuốn sách:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danh_mtpham-tranxuanan

 

Hình bìa số sách đã được xuất bản với hình thức in giấy:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/biasach

h_comnlmxanh_b1.JPG

 

 

h_hatchminh_b1.JPG

 

 

h_hatvdotmen_b1.JPG

 

 

h_kebnvbao_b1.JPG

 

 

h_langlopho_b1.JPG

 

 

h_nangmua_b1.JPG

 

 

h_ngauhdtho_b1.JPG

 

 

h_ngoittgieng_b1.JPG

 

 

h_nvt-trunghia_b1.jpg

 

 

h_pcdt-nvt_b1.jpg

 

 

h_quenydau_b1.JPG

 

 

h_sendbthbinh_b1.JPG

 

 

h_toivotduong_b1.JPG

 

 

h_tsbiennien-nvt-b1.jpg

 

 

 

 

1. NẮNG VÀ MƯA -- tập thơ (đã xuất bản với hình thức sách in giấy) ( trang những dòng dẫn [links] riêng )

nang_vmua.htm

44k

 

nang_vmua_p1.htm

199k

 

nang_vmua_p2.htm

244k

 

2. HÁT CHIÊU HỒN MÌNH -- tập thơ (đã xuất bản với hình thức sách in giấy) ( trang những dòng dẫn [links] riêng )

hat_chminh.htm

18k

 

hat_chminh_p1.htm

313k

 

hat_chminh_p2.htm

272k

 

hat_chminh_p3.htm

320k

 

3. TÔI VẪN Ở TRÊN ĐƯỜNG -- tập thơ (đã xuất bản với hình thức sách in giấy) ( trang những dòng dẫn [links] riêng )

toi_votduong.htm

42k

 

toi_votduong_p1.htm

139k

 

toi_votduong_p2.htm

197k

 

4. LẶNG LẼ Ở PHỐ -- tập thơ (đã xuất bản với hình thức sách in giấy) ( trang những dòng dẫn [links] riêng )

lang_lopho.htm

21k

 

lang_lopho_p1.htm

282k

 

lang_lopho_p2.htm

168k

 

lang_lopho_p3.htm

208k

 

5. KẺ BỊ NÉM VÀO BÃO -- tập thơ (đã xuất bản với hình thức sách in giấy) ( trang những dòng dẫn [links] riêng )

ke_bnvbao.htm

40k

 

ke_bnvbao_p1.htm

209k

 

ke_bnvbao_p2.htm

267k

 

6. HÁT VỚI ĐỜI ƠI THƯƠNG MẾN -- tập thơ (đã xuất bản với hình thức sách in giấy) ( trang những dòng dẫn [links] riêng )

hat_vdotmen.htm

15k

 

hat_vdotmen_p1.htm

234k

 

hat_vdotmen_p2.htm

228k

 

hat_vdotmen_p3.htm

253k

 

7. QUÊ NHÀ YÊU DẤU -- trường ca thơ (đã xuất bản với hình thức sách in giấy) ( trang những dòng dẫn [links] riêng )

que_nydau.htm

20k

 

que_nydau_p1.htm

276k

 

que_nydau_p2.htm

322k

 

que_nydau_p3.htm

290k

 

8. GIỌT MỰC, CÁNH ĐỒNG VÀ VỞ KỊCH ĐIÊN -- tập thơ ( trang những dòng dẫn [links] riêng )

giot_mcdvvkdien.htm

21k

 

giot_mcdvvkdien_p1.htm

311k

 

giot_mcdvvkdien_p2.htm

329k

 

giot_mcdvvkdien_p3.htm

370k

 

9. THƠ NHỮNG MÙA HƯƠNG -- tập thơ ( trang những dòng dẫn [links] riêng )

tho_nmuahuong.htm

13k

 

tho_nmuahuong_p1.htm

202k

 

tho_nmuahuong_p2.htm

254k

 

10. MÙA HÈ BÊN SÔNG -- tiểu thuyết ( trang những dòng dẫn [links] riêng )

mua_hbsong_1.htm

271k

 

mua_hbsong_2.htm

127k

 

mua_hbsong_3.htm

112k

 

mua_hbsong_4.htm

122k

 

mua_hbsong_5.htm

184k

 

mua_hbsong_6.htm

246k

 

mua_hbsong_7.htm

173k

 

mua_hbsong_8.htm

161k

 

mua_hbsong_9.htm

135k

 

mua_hbsong_10.htm

195k

 

mua_hbsong_11.htm

197k

 

mua_hbsong_12.htm

215k

 

mua_hbsong_13a.htm

260k

 

mua_hbsong_13b.htm

276k

 

mua_hbsong_14.htm

206k

 

mua_hbsong_ct1.htm

80k

 

mua_hbsong_ct2.htm

160k

 

mua_hbsong_ct3.htm

71k

 

mua_hbsong_pl1.htm

53k

 

mua_hbsong_pl2.htm

163k

 

mua_hbsong_pl3.htm

192k

 

mua_hbsong_gp.htm

46k

 

mua_hbsong_ha_dsong_gp.htm

24k

 

mua_hbsong_ha_gp.htm

2k

 

TXAcauHienLuongphiaboNam_nhingan.JPG

238k

 

HinhanhbosongThachHan_covua.JPG

96k

 

HinhanhcauHienLuongbobac_size_vua.jpg

20k

 

hinhanhcauvachoDongHa_size_nho.JPG

115k

 

HinhanhtrambomThachHan_covua.JPG

94k

 

HinhanhTXAphiaboNam_size_vua.JPG

73k

 

11. CÓ MỘT NƠI LÁ MÃI XANH -- tiểu thuyết (đã xuất bản với hình thức sách in giấy) ( trang những dòng dẫn [links] riêng )

co_mnlmxanh-1.htm

105k

 

co_mnlmxanh-2.htm

158k

 

co_mnlmxanh-3.htm

156k

 

co_mnlmxanh-4.htm

86k

 

co_mnlmxanh-5.htm

86k

 

co_mnlmxanh-6.htm

102k

 

co_mnlmxanh-7.htm

105k

 

co_mnlmxanh-8.htm

162k

 

12. NGÔI TRƯỜNG THÁNG GIÊNG -- tiểu thuyết (đã xuất bản với hình thức sách in giấy) ( trang những dòng dẫn [links] riêng )

ngoi_ttgieng.htm

19k

 

ngoi_ttgieng_p1.htm

170k

 

ngoi_ttgieng_p2.htm

193k

 

ngoi_ttgieng_P3.htm

119k

 

ngoi_ttgieng_p4.htm

143k

 

ngoi_ttgieng_p5.htm

207k

 

ngoi_ttgieng_p6.htm

163k

 

ngoi_ttgieng_p7.htm

143k

 

ngoi_ttgieng_p8.htm

156k

 

ngoi_ttgieng_p9.htm

171k

 

ngoi_ttgieng_p10.htm

161k

 

ngoi_ttgieng_p11.htm

132k

 

ngoi_ttgieng_p12.htm

147k

 

ngoi_ttgieng_pluc.htm

28k

 

13. SEN ĐỎ, BÀI THƠ HOÀ BÌNH -- tiểu thuyết (đã xuất bản với hình thức sách in giấy) ( trang những dòng dẫn [links] riêng )

sen_dbthbinh-1.htm

228k

 

sen_dbthbinh-2.htm

210k

 

sen_dbthbinh-3.htm

228k

 

sen_dbthbinh-4.htm

292k

 

sen_dbthbinh-5.htm

366k

 

14. NƯỚC MẮT CÓ VỊ NGỌT -- tiểu thuyết (truyện ngắn liên hoàn) ( trang những dòng dẫn [links] riêng )

nuoc_mcvngot_t1.htm

94k

 

nuoc_mcvngot_t2.htm

66k

 

nuoc_mcvngot_t3.htm

93k

 

nuoc_mcvngot_t4.htm

171k

 

nuoc_mcvngot_t5.htm

179k

 

 

15. NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886) -- THƠ -- VÀI NÉT VỀ CON NGƯỜI, TÂM HỒN VÀ TƯ TƯỞNG -- biên soạn, chú giải

( trang những dòng dẫn [links] riêng )

 

tho_nvt-vnvcnthvttuong_1.htm

142k

 

tho_nvt-vnvcnthvttuong_2.htm

206k

 

tho_nvt-vnvcnthvttuong_3.htm

64k

 

tho_nvt-vnvcnthvttuong_4.htm

61k

 

tho_nvt-vnvcnthvttuong_5.htm

305k

 

tho_nvt-vnvcnthvttuong_6.htm

53k

 

tho_nvt-vnvcnthvttuong_7.htm

92k

 

tho_nvt-vnvcnthvttuong_8.htm

203k

 

tho_nvt-vnvcnthvttuong_9.htm

299k

 

tho_nvt-vnvcnthvttuong_10.htm

287k

 

tho_nvt-vnvcnthvttuong_11.htm

276k

 

tho_nvt-vnvcnthvttuong_12.htm

229k

 

tho_nvt-vnvcnthvttuong_13.htm

209k

 

tho_nvt-vnvcnthvttuong_14.htm

342k

 

tho_nvt-vnvcnthvttuong_15.htm

315k

 

tho_nvt-vnvcnthvttuong_16.htm

151k

 

tho_nvt-vnvcnthvttuong_17.htm

71k

 

tho_nvt-vnvcnthvttuong_18.htm    Mới !

71k

 

 

Thơ chữ Hán (nguyên tác):

 

Thơ chữ Hán_Nguyễn Văn Tường (1824-1886)_http://www.tranxuanan-writer-3.blogspot.com

k

Thơ chữ Hán_Nguyễn Văn Tường (1824-1886)_ttp://www.tranxuanan-writer-4.blogspot.com

k

 

Trọn cuốn sách tại địa chỉ http://www.tranxuanan-writer-5.blogspot.com ...

 

1. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 1

 k

2. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 2

 k

3. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 3

 k

4. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 4

 k

5. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 5

   k

6. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 6

 k

7. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 7

 k

8. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 8

 k

9. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 9

 k

10. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 10

 k

11. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 11

 k

12. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) -- Thơ -- Vài nét... -- tệp 12

 k

 

Lưu ý: Cuốn sách này vẫn được người biên soạn (Trần Xuân An) đặt ở host Google Blogger (beta), và đã chia tệp cho dễ truy cập, theo địa chỉ với các dòng nối trang (links) ghi trên.

16 (16a). TIỂU SỬ BIÊN NIÊN PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886), KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG VỚI CHỦ NGHĨA THỰC DÂN PHÁP -- biên soạn, phần I (xem phần II: đề mục 16b) (đã xuất bản với hình thức sách in giấy)

( trang những dòng dẫn [links] riêng )

tieu_sbnpcdtnvtuong_lthua.htm

181k

 

tieu_sbnpcdtnvtuong_tep1.htm

152k

 

tieu_sbnpcdtnvtuong_tep2.htm

153k

 

tieu_sbnpcdtnvtuong_tep3.htm

208k

 

tieu_sbnpcdtnvtuong_tep4.htm

199k

 

tieu_sbnpcdtnvtuong_tep5.htm

342k

 

tieu_sbnpcdtnvtuong_tep6.htm

311k

 

tieu_sbnpcdtnvtuong_tep7.htm

224k

 

tieu_sbnpcdtnvtuong_tep8.htm

180k

 

tieu_sbnpcdtnvtuong_tep9.htm

185k

 

tieu_sbnpcdtnvtuong_tep10.htm

316k

 

tieu_sbnpcdtnvtuong_tep11.htm

253k

 

tieu_sbnpcdtnvtuong_tep12.htm

78k

 

tieu_sbnpcdtnvtuong_pluc.htm

42k

 

17 (16b). NHỮNG TRANG "ĐẠI NAM THỰC LỤC" VỀ PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886) VÀ NHỮNG SỰ KIỆN THỜI KÌ ĐẦU CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổ Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001: Bản thảo tuyển chọn đã hoàn tất (2001); chưa gõ phím vi tính trọn cuốn (xem ở phần phụ lục tập I: TƯ LIỆU GỐC, đề mục 16a).

Lưu ý: Đề mục 16a và đề mục 16b: Hai phần của một bộ sách. Mỗi phần là một cuốn sách độc lập. Phần I đã xuất bản chính thức, dạng in giấy như một cuốn sách riêng biệt.

18. NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886), 'NHỮNG NGƯỜI TRUNG NGHĨA TỪ XƯA, TƯỞNG KHÔNG HƠN ĐƯỢC' -- khảo luận sử học (đã xuất bản với hình thức sách in giấy) ( trang những dòng dẫn [links] riêng )

nguyen_vtnntntxtkhduoc_lthua.htm

93k

nguyen_vtnntntxtkhduoc_b1.htm

130k

 

nguyen_vtnntntxtkhduoc_b1_b.htm

102k

 

nguyen_vtnntntxtkhduoc_b1_c.htm

144k

 

nguyen_vtnntntxtkhduoc_b2.htm

91k

 

nguyen_vtnntntxtkhduoc_b3.htm

126k

 

nguyen_vtnntntxtkhduoc_b4.htm

86k

 

nguyen_vtnntntxtkhduoc_b5.htm

162k

 

nguyen_vtnntntxtkhduoc_b6.htm

86k

 

nguyen_vtnntntxtkhduoc_b6_b.htm

131k

 

nguyen_vtnntntxtkhduoc_pl1.htm

135k

 

nguyen_vtnntntxtkhduoc_pl2.htm

150k

 

nguyen_vtnntntxtkhduoc_pl3.htm

97k

 

nguyen_vtnntntxtkhduoc_nsach.htm

140k

 

nguyen_vtnntntxtkhduoc_csach.htm

155k

 

nguyen_vtnntntxtkhduoc_ha1.htm

50k

 

nguyen_vtnntntxtkhduoc_ha2.htm

39k

 

nguyen_vtnntntxtkhduoc_ha2_b.htm

31k

 

nguyen_vtnntntxtkhduoc_ha2_b_bs.htm

27k

 

nguyen_vtnntntxtkhduoc_ha2_b_bs2.htm

40k

 

nguyen_vtnntntxtkhduoc_ha2_c.htm   

31k

 

nguyen_vtnntntxtkhduoc_bd.htm

35k

 

LangmoNguyenVanTuong-h1-congngoai.jpg

34k

 

HuynhThucKhang.jpg

30k

 

MottrangConDaokisuvatulieu.jpg

94k

 

Bia4ConDaokisuvatulieu.jpg

62k

 

Bia1ConDaokisuvatulieu.jpg

54k

 

TranXuanAntaituduongNguyenVanTuong.jpg

35k

 

LangmoNguyenVanTuong-h2-biamo.jpg

88k

 

LangmoNguyenVanTuong-h3-cong-binhphong-phiatrong.jpg

89k

 

ThaptudaoTriBuu.jpg

35k

 

BiathaptudaoTriBuu.jpg

79k

 

NguyenVanTuongtrongConDaokisuvatulieu.jpg

84k

 

PhanBoiChau-CuongDe.jpg

22k

 

BiasachCodoHue2005.jpg

10k

 

BiasachHuynhThucKhangnienpho.JPG

58k

 

BiasachTuPhan-PhanBoiChau.JPG

66k

 

HoangtuCanh.jpg

35k

 

LuongKhaiSieu.jpg

23k

 

NguyenThuongHien.jpg

64k

 

PhanChauTrinh_1872-1926.jpg

3k

 

TAHITI.jpg

98k

 

Tahiti_bando-DEPRO.jpg

37k

 

Tahiti-nganhang-Indochine.jpg

74k

 

Tahiti-CARIBE-bando.jpg

34k

 

Tahiti-Gauguin-duongpho-Tahiti-18.jpg

92k

 

Tahiti-vua-Pomare20I.jpg

25k

 

Tahiti-Thodan.jpg

82k

 

TonTrungSon.JPG

5k

 

Xuất xứ hình ảnh ở cuốn sách này: Phần lớn do TXA. đem đi quét chụp tại tiệm dịch vụ vi tính (377 LVS, P2., Tân Bình, TP.HCM.) & từ các công cụ tìm kiếm của Google, MSN., Yahoo...

19. PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (TRỌN BỘ 4 TẬP) -- truyện - sử kí - khảo cứu tư liệu lịch sử (đã xuất bản với hình thức sách in giấy) ( trang những dòng dẫn [links] riêng )         

(in trọn bộ 4 tập thành 1 cuốn, 983+2 tr.)

-- TẬP I

TranXuanAn.jpg

24k

 

phu_cdtnvtuong_tep1.htm

153k

 

phu_cdtnvtuong_tep2.htm

155k

 

phu_cdtnvtuong_tep3.htm

162k

 

phu_cdtnvtuong_tep4.htm

143k

 

phu_cdtnvtuong_tep5.htm

138k

 

phu_cdtnvtuong_tep6.htm

194k

 

phu_cdtnvtuong_tep7.htm

175k

 

phu_cdtnvtuong_tep8.htm

195k

 

phu_cdtnvtuong_tep9.htm

127k

 

phu_cdtnvtuong_tep10.htm

205k

 

phu_cdtnvtuong_tep11.htm

187k

 

phu_cdtnvtuong_tep12.htm

123k

 

phu_cdtnvtuong_tep13.htm

131k

 

phu_cdtnvtuong_tep14.htm

152k

 

phu_cdtnvtuong_tep15.htm

159k

 

phu_cdtnvtuong_tep16.htm

185k

 

-- TẬP II

phu_cdtnvtuong_tep1_II.htm

154k

 

phu_cdtnvtuong_tep2_II.htm

155k

 

phu_cdtnvtuong_tep3_II.htm

166k

 

phu_cdtnvtuong_tep4_II.htm

158k

 

phu_cdtnvtuong_tep5_II.htm

187k

 

phu_cdtnvtuong_tep6_II.htm

187k

 

phu_cdtnvtuong_tep7_II.htm

157k

 

phu_cdtnvtuong_tep8_II.htm

110k

 

phu_cdtnvtuong_tep9_II.htm

215k

 

phu_cdtnvtuong_tep10_II.htm

188k

 

phu_cdtnvtuong_tep11_II.htm

139k

 

phu_cdtnvtuong_tep12_II.htm

172k

 

phu_cdtnvtuong_tep13_II.htm

195k

 

phu_cdtnvtuong_tep14_II.htm

193k

 

phu_cdtnvtuong_tep15_II.htm

143k

 

phu_cdtnvtuong_tep16_II.htm

130k

 

-- TẬP III

phu_cdtnvtuong_tep1_III.htm

172k

 

phu_cdtnvtuong_tep2_III.htm

146k

 

phu_cdtnvtuong_tep3_III.htm

195k

 

phu_cdtnvtuong_tep4_III.htm

181k

 

phu_cdtnvtuong_tep5_III.htm

151k

 

phu_cdtnvtuong_tep6_III.htm

125k

 

phu_cdtnvtuong_tep7_III.htm

129k

 

phu_cdtnvtuong_tep8_III.htm

174k

 

phu_cdtnvtuong_tep9_III.htm

121k

 

phu_cdtnvtuong_tep10_III.htm

145k

 

phu_cdtnvtuong_tep11_III.htm

32k

 

phu_cdtnvtuong_tep12_III.htm

34k

 

phu_cdtnvtuong_tep13_III.htm

33k

 

phu_cdtnvtuong_tep14_III.htm

39k

 

phu_cdtnvtuong_tep15_III.htm

37k

 

phu_cdtnvtuong_tep16_III.htm

33k

 

phu_cdtnvtuong_tep17_III.htm

31k

 

phu_cdtnvtuong_tep18_III.htm

37k

 

phu_cdtnvtuong_tep19_III.htm

34k

 

BandoDaiNam.jpg

67k

 

QuanCanvuongbiPhapchem.jpg

71k

 

DoudartDeLagree.gif

32k

 

HoangthanhHue.jpg

93k

 

BandoHue.gif

7k

 

DitichTranTienThanh.jpg

6k

 

PhamThanDuat.jpg

7k

 

Kinhdoquatkhoi.jpg

80k

 

OCauGiay.jpg

59k

 

SungcuaquanCoDen.jpg

53k

 

NguyenVanTuong-hbis-a.jpg

236k

 

NguyenVanTuong-hbis-b.gif

106k

 

NguyenVanTuong-hbis-c.GIF

106k

 

NguyenVanTuong-anhvethooAnCu.jpg

13k

 

NguyenVanTuong-trieuphuc.jpg

98k

 

KhuondauDaiNamquocvuong-1884.jpg

18k

 

ThanhSonTay.jpg

78k

 

TranchienThuanAn20-8-1883.jpg

109k

 

TonThatThuyet-anhthuc.jpg

97k

 

FrancisGarnier.gif

13k

 

TonThatThuyet-hbis-a.jpg

8k

 

VebinhHue1.jpg

74k

 

VuaTuDuc.jpg

86k

 

Xuất xứ hình ảnh trong tập sách này: Website Nguyễn Tấn Lộc, TXA.quét chụp tại tiệm dịch vụ vi tính, và truy cập qua công cụ tìm kiếm của Google, MSN., Yahoo search... (Xem xuất xứ cụ thể, chi tiết hơn ở các trang khác trong phạm vi 3 webs của TXA.).

-- TẬP IV

phu_cdtnvtuong_tep1_IV.htm

210k

 

phu_cdtnvtuong_tep2_IV.htm

173k

 

phu_cdtnvtuong_tep3_IV.htm

259k

 

phu_cdtnvtuong_tep4_IV.htm

257k

 

phu_cdtnvtuong_tep5_IV.htm

253k

 

phu_cdtnvtuong_tep6_IV.htm

220k

 

phu_cdtnvtuong_tep7_IV.htm

197k

 

phu_cdtnvtuong_tep8_IV.htm

157k

 

phu_cdtnvtuong_tep9_IV.htm

290k

 

phu_cdtnvtuong_tep10_IV.htm

116k

 

phu_cdtnvtuong_tep11_IV.htm

126k

 

phu_cdtnvtuong_tep12_IV.htm

35k

 

phu_cdtnvtuong_tep13_IV.htm

29k

 

phu_cdtnvtuong_tep14_IV.htm

32k

 

phu_cdtnvtuong_tep15_IV.htm

32k

 

phu_cdtnvtuong_tep16_IV.htm

35k

 

VuaHamNghi_thoithanhnien.jpg

9k

 

PhaidoanNhaThanh_9-6-1885.jpg

70k

 

HaoluyquanNhaThanh.jpg

75k

 

ThanhluyBacNinhbitanpha.jpg

70k

 

DuaruoccodaoPhap.jpg

61k

 

HamNghi_tuoigia.jpg

40k

 

TuonggiacPhapMillot.jpg

71k

 

NguyenVanTuong_xuatxuanh-KRANT_GOSSELIN.jpg

41k

 

NguyenVanTuong_giuongbenhTahiti.jpg

25k

 

Sungthancong-Hue.jpg

56k

 

ThanhThai_nho_mautim.jpg

3k

 

ThanhThai_nho_aoden.jpg

39k

 

Xuất xứ hình ảnh minh hoạ: Xem chú thích trên.

20. NGẪU HỨNG ĐỌC THƠ -- phê bình thơ (đã xuất bản với hình thức sách in giấy) ( trang những dòng dẫn [links] riêng )

ngau_hdtho.htm

36k

 

ngau_hdtho_b1.htm

73k

 

ngau_hdtho_b2.htm

100k

 

ngau_hdtho_b3.htm

102k

 

ngau_hdtho_b4.htm

88k

 

ngau_hdtho_b5.htm

129k

 

ngau_hdtho_b6.htm

71k

 

ngau_hdtho_b7.htm

136k

 

ngau_hdtho_b8.htm

161k

 

ngau_hdtho_b9.htm

110k

 

ngau_hdtho_pl1.htm

27k

 

ngau_hdtho_pl2.htm

85k

 

21. SUY NGHĨ VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG LỊCH SỬ CỔ ĐẠI NƯỚC TA -- khảo luận sử học ( trang những dòng dẫn [links] riêng )

suy_nvmsvdtlscdnta_lthua.htm

84k

suy_nvmsvdtlscdnta_b1.htm

100k

 

suy_nvmsvdtlscdnta_b2.htm

130k

 

suy_nvmsvdtlscdnta_b3.htm

129k

 

suy_nvmsvdtlscdnta_b4.htm

123k

 

suy_nvmsvdtlscdnta_b5.htm

74k

 

suy_nvmsvdtlscdnta_b6.htm

134k

 

suy_nvmsvdtlscdnta_b7.htm

68k

 

suy_nvmsvdtlscdnta_b8.htm

59k

 

suy_nvmsvdtlscdnta_b9.htm

165k

 

suy_nvmsvdtlscdnta_b10.htm

57k

 

suy_nvmsvdtlscdnta_b11.htm

53k

 

suy_nvmsvdtlscdnta_b12.htm

81k

 

suy_nvmsvdtlscdnta_b13.htm

123k

 

suy_nvmsvdtlscdnta_b14.htm

101k

 

suy_nvmsvdtlscdnta_b15.htm

63k

 

suy_nvmsvdtlscdnta_pcuoi.htm

121k

 

suy_nvmsvdtlscdnta_pltho.htm

57k

 

22. LUẬN VỀ THỜI CHÚNG TA: NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CUỘC CHIẾN TRANH VÀ HẬU CHIẾN -- nghị luận ( mục lục riêng : các nhan đề )

luanvethoichungta_b0_loingo.htm

16k

 

luanvethoichungta_b1.htm

49k

 

luanvethoichungta_b2.htm

116k

 

luanvethoichungta_b3.htm

161k

 

luanvethoichungta_b4.htm

63k

 

luanvethoichungta_b5.htm

111k

 

luanvethoichungta_b6.htm

148k

 

luanvethoichungta_b7.htm

32k

 

luanvethoichungta_b8.htm

153k

 

luanvethoichungta_b9.htm

57k

 

luanvethoichungta_b10.htm

54k

 

luanvethoichungta_b11.htm

170k

 

luanvethoichungta_b12.htm

152k

 

luanvethoichungta_b13.htm

59k

 

luanvethoichungta_b14.htm

46k

 

luanvethoichungta_b15.htm

129k

 

luanvethoichungta_b16.htm

44k

 

luanvethoichungta_b17.htm

45k

 

luanvethoichungta_b18.htm

28k

 

luanvethoichungta_b18-p.htm

15k

 

luanvethoichungta_b19.htm

89k

 

luanvethoichungta_b20.htm

55k

 

luanvethoichungta_b21.htm

26k

 

luanvethoichungta_b22.htm

48k

 

luanvethoichungta_b22-p.htm

25k

 

luanvethoichungta_b23.htm

50k

 

luanvethoichungta_b24.htm

15k

 

luanvethoichungta_b25.htm

22k

 

luanvethoichungta_b26.htm

90k

 

luanvethoichungta_b27.htm

71k

 

luanvethoichungta_b28.htm

71k

 

luanvethoichungta_b28-p1.htm

19k

 

luanvethoichungta_b28-p2.htm

17k

 

luanvethoichungta_b28-p3.htm

17k

 

luanvethoichungta_b29.htm

97k

 

luanvethoichungta_b30.htm

87k

 

luanvethoichungta_b31-cacykien.htm

50k

 

luanvethoichungta_b32-doc-nqduc.htm

11k

 

luanvethoichungta_b32-doc-ttkim.htm

34k

 

luanvethoichungta_b32-doc-nhoa.htm

12k

 

 

25-02 HB8: 

Tập hợp các bài viết của Trần Xuân An (4 HB7 -- 3 HB8)

(Tạm xem như cuốn sách thứ 23, được tác giả tự xuất bản với hình thức sách điện tử trên Cơ sở lưu - phát Google Page Creator)

Nếu 2 phần 16a và 16b được tách hẳn thành 2 cuốn sách, tổng số sẽ là 23

01-11 HB8:

Tập hợp 3 -- các bài viết của Trần Xuân An (tạm xem là cuốn sách thứ 24)

 từ cuối tháng 3 HB8 đến cuối tháng 10 HB8

 

VÌ ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN CỦA DOTSTER ( C.1ASPHOST.COM ) THƯỜNG HAY BỊ TRỞ NGẠI, NÊN TÔI ĐƯA TOÀN BỘ CÁC TRANG WEB TÁC PHẨM CỦA TÔI Ở ĐÓ SANG HOST CỦA GOOGLE PAGE CREATOR. TUY VẬY, TÔI VẪN GIỮ NGUYÊN CÁC DÒNG DẪN NỐI TRANG (LINKS) THEO C.1ASPHOST.COM TRÊN CÁC TRANG WEB NHƯ MỘT CÁCH KHẲNG ĐỊNH QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ. CÁC TRANG WEB CŨNG ĐƯỢC GIỮ Y NGUYÊN NỘI DUNG, CÁCH TRÌNH BÀY, CHỈ BỔ SUNG THÊM PHẦN CUỐI TRANG, GỒM MỘT VÀI DÒNG DẪN NỐI TRANG, NGÀY THÁNG, HOST, VÀ CÔNG CỤ ĐẾM SỐ LƯỢT NGƯỜI ĐỌC GHÉ ĐỌC... (XEM DƯỚI ĐÂY). TRÂN TRỌNG KÍNH THÔNG BÁO. THÀNH THẬT CẢM ƠN NGƯỜI ĐỌC VÀ GOOGLE, DOTSTER, MSN., YAHOO... TÁC GIẢ: TRẦN XUÂN AN.

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/webtacgiatranxuanan

 

 

hidden hit counter

 

Google page creator /  host

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  


 

    lên đầu trang (top page)   

 01 & 02-5 HB7 (2007) = 15 & 16-3 Đinh hợi HB7

Bổ sung một số dòng dẫn trang (links): 26-5 HB7

Cập nhật: 01-11 HB8 (2008)

 

 

 

ċ
An Tran Xuan,
00:51 7 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
00:51 7 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
00:51 7 thg 7, 2009
ą
An Tran Xuan,
00:52 7 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
00:50 7 thg 7, 2009
Comments