Trần Xuân An - Nguyên do tâm trạng, tư tưởng tôi có vẻ mâu thuẫn (ý kiến ngắn)NGUYÊN DO TÂM TRẠNG, TƯ TƯỞNG TÔI CÓ VẺ MÂU THUẪN

Trần Xuân An

 

Tâm trạng, tư tưởng của tôi thoạt nhìn, nó có vẻ mâu thuẫn. Nhưng trạng thái mâu thuẫn đó lại có nguyên do, ấy là bởi tính chất chồng chéo mâu thuẫn trong lịch sử nước ta từ trước 1945 đến 1975, 1991 ... về sau này.

Đó là mâu thuẫn ngay trong từng lực lượng, bộ phận vốn là các chủ thể của giai đoạn lịch sử ấy.

Nói trắng ra, cách mạng đỏ vừa có tính chất tay sai Nga đỏ, Tàu đỏ *, vừa có tinh thần đấu tranh cho độc lập dân tộc (chống Pháp, góp phần chống Nhật...); phe vàng cũng vừa mang tính chất nguỵ (trước 1954) nhưng lại vừa mang tinh thần chống cộng sản xâm lược (Nga, Tàu tạo dựng tay sai, bành trướng, di dân xuống Đông Nam Á), và chống thực dân đỏ kiểu mới với sự thống trị bằng hệ tư tưởng (Stalinisme, Maoisme...), cũng trước 1954 và trước 1975.

Đó là một phương diện.

Phương diện khác, sự tuyên truyền một chiều (bôi nhọ, sỉ nhục đối phương; đề cao chính phe mình) ở cách mạng đỏ, khiến người ta nghĩ rằng cách mạng đỏ vừa có công lao nhưng cũng vừa láo khoét, tiểu nhân...

Vả lại, Miền Nam và Miền Bắc đều là đồng bào ruột thịt, lịch sử là lịch sử chung, nên đứng hẳn về một miền để lên án miền khác, khiến mình thấy thật vô lương tâm, thiếu trung thực.

Tuy vậy, nhìn chung, về tâm trạng, tư tưởng (mang tính sử học), tôi vẫn nhất quán. Đó là lòng yêu nước, chống mọi thứ ngoại xâm (Pháp, Nhật *, Trung Quốc, Liên Xô, Mỹ), thương mến và quý trọng phe phái, lực lượng nào, trên lập trường dân tộc, đã chống một hoặc tất cả các thứ ngoại xâm ấy.


T.X.A.

22-7 HB15 (2015)

--------------------

* Xin nhớ rằng sách báo, đặc biệt là văn, sử, học trình ở Miền Nam (1954-1975) cũng thể hiện tinh thần chống thực dân Pháp, phát xít Nhật... Trong khi đó, sách báo, kể cả sách giáo khoa ở Miền Bắc, thời đoạn đó, có những bài, những đoạn sùng bái Liên Xô (thực chất là Nga) hay Trung Quốc, khiến chúng ta không thể không đỏ mặt vì xấu hổ, phẫn nộ.

 

http://www.tranxuanan-writer.net

http://www.txawriter.wordpress.com

http://www.facebook.com/tranxuanan.writerComments