Trần Xuân An - Kinh nguyệt (thơ)KINH NGUYỆT
Trần Xuân An

        tặng một ca sĩ & một nữ Facebook
        với tinh thần nhân bản…

đỏ tươi chất nữ tuổi ngà
đồi cỏ mượt phủ lụa là mây bông
cửa-sự-sống ngậm hoa hồng
chờ trăng ngọc gặp rạng đông, sinh thành.

T.X.A.
17:10 – 17:50, 10-02 HB15 (2015)
Comments