S.(19).3. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tập III

 
Links mới ở Google Sites

(cũng có thể xem và sử dụng các link-hóa, ở cuối trang)

 Tập 3

 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-1

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-2

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-3

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-4

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-5

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-6

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-7

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-8

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-9

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-10

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-11

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-12

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p2/tep-13

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-14

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-15

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-16

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-17

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-18

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-19  

 

______________________________________

 

Nếu hệ thống link với tên miền www.tranxuanan-writer.net bên trên bị trở ngại, vui lòng sử dụng hệ thống link dưới đây:

 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-1

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-2

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-3

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-4

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-5

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-6

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-7

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-8

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-9

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-10

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-11

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-12

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p2/tep-13

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-14

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-15

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-16

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-17

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-18

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-19  

 


_____________________________________________________
  
 
 
TRẦN XUÂN AN
 
 
 Tập III "Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886)"
 
Truyện - sử kí - khảo cứu tư liệu lịch sử
 
(trọn bộ 4 tập)
 
Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 2004
 
Trang con (19): a. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 1 / tập III b. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 2 / tập III c. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 3 / tập III d. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 4 / tập III e. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 5 / tập III f. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 6 / tập III g. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 7 / tập III h. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 8 / tập III i. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 9 / tập III j. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 10 / tập III k. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 11 / tập III l. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 12 / tập III m. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 13 / tập III n. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 14 / tập III o. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 15 / tập III p. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 16 / tập III q. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 17 / tập III r. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 18 / tập III s. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 19 / tập III
Comments