M.(13). Trần Xuân An - Sen đỏ, bài thơ hòa bình

  Links mới ở Google Sites:

(cũng có thể xem và sử dụng đường nối kết, ở cuối trang)

 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/sen-do/tep-1

Bắt đầu từ đường dẫn (link) dưới đây:

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/sen-do/tep-1b

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/sen-do/tep-2

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/sen-do/tep-3

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/sen-do/tep-4

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/sen-do/tep-5 

 

 __________________________________

 

Nếu hệ thống link với tên miền www.tranxuanan-writer.net bên trên bị trở ngại, vui lòng sử dụng hệ thống link dưới đây:

 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/sen-do/tep-1

Bắt đầu từ đường dẫn (link) dưới đây:

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/sen-do/tep-1b

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/sen-do/tep-2

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/sen-do/tep-3

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/sen-do/tep-4

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/sen-do/tep-5 

 

_____________________________________________________
 

SEN ĐỎ, BÀI THƠ HOÀ BÌNH

 TRẦN XUÂN AN

 tiểu thuyết

 

NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN

2003 

___________

 

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED


Tác giả Trần Xuân An giữ bản quyền

Author Tran Xuan An's copyrights (All rights reserved)

 

Trở về trang

toàn bộ tác phẩm Trần Xuân An

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danhmtphamtxa_googlepcreator.htm 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danh_mtpham-tranxuanan

bài mới -- sách mới -- tin tức mới: 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-2

trang chủ "Web tác giả Trần Xuân An":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

 

hidden hit counter

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

 

 

Vui lòng giữ trang các dòng dẫn (links) này trên màn hình.

Chỉ con trỏ vào từng dòng dẫn trang hoặc mục, bấm vào phía phải của "chuột vi tính",

mở màn hình mới (open in new window) để đọc.

Bởi lẽ, các dòng dẫn trong từng tệp (file) đều thuộc về "Web: Trần Xuân An",

vốn được xây dựng trên host của Dotster (1.asphost.com).

 

Trân trọng,

Trần Xuân An