O.(15). Trần Xuân An - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) -- Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng

  Links mới ở Google Sites

(cũng có thể xem và sử dụng đường nối kết - các tiêu đề đã được link-hóa -, ở cuối trang)

 

 http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-1

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-2

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-3

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-4

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-5

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-6

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-7

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-8

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-9

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-10

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-11

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-12

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-13

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-14

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-15

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-16

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-17

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-18

 

______________________________________

 

Nếu hệ thống link với tên miền www.tranxuanan-writer.net bên trên bị trở ngại, vui lòng sử dụng hệ thống link dưới đây:

 

 http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-1

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-2

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-3

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-4

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-5

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-6

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-7

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-8

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-9

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-10

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-11

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-12

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-13

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-14

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-15

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-16

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-17

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-18

 
 
_____________________________________________________
 

 

THƠ NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886) ---

VÀI NÉT VỀ CON NGƯỜI, TÂM HỒN VÀ TƯ TƯỞNG

 

TRẦN XUÂN AN

(biên soạn, khảo luận, chú giải...)

& NHIỀU TÁC GIẢ

(sưu tầm, khảo luận, phiên dịch, hiệu đính)

 

ĐÃ XUẤT BẢN VỚI HÌNH THỨC SÁCH IN GIẤYXem ảnh rõ nét chữ hơn

___________

 

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

 

 http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/biasach_nvt-tho.JPG

Riêng bìa sách này, TXA. làm sẵn; sách chưa được xuất bản ở dạng in giấy

  

(Nxb. Thanh Niên, 2008)

Tệp 1 | Tệp 2 | Tệp 3 | Tệp 4 | Tệp 5 | Tệp 6 | Tệp 7 | Tệp 8 | Tệp 9

Tệp 10 | Tệp 11 | Tệp 12 | Tệp 13 | Tệp 14 | Tệp 15 | Tệp 16 | Tệp 17 | Tệp 18

Nguyên tác chữ Hán 1 | Nguyên tác chữ Hán 2


Tác giả Trần Xuân An giữ bản quyền

Author Tran Xuan An's copyrights (All rights reserved)

 

Trở về trang

toàn bộ tác phẩm Trần Xuân An

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danhmtphamtxa_googlepcreator.htm 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danh_mtpham-tranxuanan

bài mới -- sách mới -- tin tức mới: 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-2

trang chủ "Web tác giả Trần Xuân An":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

 

hidden hit counter

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

 

 

Vui lòng giữ trang các dòng dẫn (links) này trên màn hình.

Chỉ con trỏ vào từng dòng dẫn trang hoặc mục, bấm vào phía phải của "chuột vi tính",

mở màn hình mới (open in new window) để đọc.

Bởi lẽ, các dòng dẫn trong từng tệp (file) đều thuộc về "Web: Trần Xuân An",

vốn được xây dựng trên host của Dotster (1.asphost.com).

 

Trân trọng,

Trần Xuân An

 

 

 

 

 

 

Trang con (18): a. Trần Xuân An (biên soạn & khảo cứu) - Thơ Nguyễn Văn Tường - Tệp 1: Phần hành, Lời thưa & Thông tin hội nghị... b. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 2: Nnc. Trần Viết Ngạc c. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 3: Gs. Đoàn Quang Hưng d. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 4: PGs.Ts. Võ Xuân Đàn e. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 5: Nt. (nhà thơ) Trần Xuân An f. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 6: Nnc. Trần Đại Vinh g. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 7: Ns. (nhạc sĩ) Vũ Đức Sao Biển h. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 8 i. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 9 j. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 10 k. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 11 l. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 12 m. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 13: Nt. (nhà thơ) Nguyễn Tôn Nhan dịch nghĩa n. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 14 o. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 15 p. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 16 q. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 17: Ts. Ngô Thời Đôn hiệu đính r. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 18
ċ
An Tran Xuan,
01:07 9 thg 7, 2009
Comments