b. Bài 2-Tl.3 - Trần Xuân An - Nghĩ về từ "quốc túy"

NGHĨ VỀ TỪ “QUỐC TÚY”

 

Trần Xuân An

 

 
                     
 

 

Dù ai đi ngược về xuôi

 

Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba

 
Một cá nhân hay cả một ban biên soạn từ điển đều có thể thiếu tinh thần khách quan khoa học, và quan điểm của họ thể hiện ra trong việc chọn lọc từ và xác định ngữ nghĩa của các từ. "Từ điển tiếng Việt" (Nxb. KHXH. - TT.TĐH., 1994) là một ví dụ điển hình của cách biên soạn từ điển kiểu đó. Đây là nguyên văn định nghĩa ở mục từ "quốc tuý" (sđd., tr. 783): "quốc tuý d. (cũ). Cái tinh hoa trong một nền văn hoá của một dân tộc, một quốc gia (nhưng thường nói theo quan điểm của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, bảo thủ hoặc sùng bái mù quáng). Bảo tồn quốc tuý". Tôi nghĩ, những chữ trong ngoặc đơn, bắt đầu bằng từ "nhưng" của định nghĩa ấy thể hiện sự thiếu khách quan đó. Thật ra, chỉ định nghĩa quốc tuý là "cái tinh hoa trong một nền văn hoá của một dân tộc, một quốc gia" là đã khá đầy đủ. Nếu thật sự đầy đủ nghĩa, phải thêm vào nét nghĩa thuần tuý: cái tinh hoa riêng biệt, độc sáng, không pha tạp các yếu tố ngoại lai. Ngoài ra, sử dụng trong văn cảnh nào, do ai sử dụng, ấy là tuỳ theo đó mà từ "quốc tuý" có sắc thái chủ quan của văn cảnh, của chủ thể sử dụng. Ai bảo từ "quốc tuý" không thể sử dụng trong một văn cảnh có nội dung phát huy, cách tân bản sắc dân tộc hay do một người có chủ trương như thế sử dụng! Nói thật ra, Trung tâm Từ điển học (TT.TĐH.) ở nước ta vẫn còn vướng víu khuynh hướng hướng ngoại, nếu không nên dùng một từ nặng nề hơn, ấy là vọng ngoại, sùng ngoại hoặc vong bản, hay nói trắng ra là ấu trĩ tả khuynh theo kiểu mao-ít (maoist), lê-nin-nít (léninist), phủ nhận và phá huỷ quốc tuý, tinh hoa độc sáng trong bản sắc dân tộc. Điều đó thể hiện ra trong cách định nghĩa từ "quốc tuý" như đã dẫn. Và, tưởng cũng cần nói rõ: Tôi viết những dòng này trong tinh thần không có gì quý hơn độc lập, tự do và dân chủ (*) của một công dân Việt Nam thuần tuý Việt Nam, tự hào và tự trọng dân tộc; luôn luôn học tập, tiếp biến mọi tinh hoa của nhân loại; không sùng bái mù quáng theo một giáo thuyết ngoại lai nào; không bao giờ biến những giá trị của dân tộc Việt Nam thành giá trị bản địa của bất kì giáo thuyết, nhất là chủ thuyết chính trị, có xuất xứ là ngoại quốc.  

 

Trần Xuân An

(15-4 HB8).  

___________________  

 

(*) Ghi chú (17-4 HB8): "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" (Hồ Chí Minh) "và dân chủ" (Đổi Mới). Bài viết ngắn này đã đăng trên Tcđt. Hội Tụ (giaodiem. com. vn, 14-4 HB8)

 

http://www.giaodiem.com.vn/us-2008/408/15-4-08-txa-quoctuy.htm


 

 

 

hidden hit counter

 

Google page creator /  host

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  


 

    lên đầu trang (top page)   

 

 

ċ
An Tran Xuan,
02:23 5 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
02:24 5 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
02:24 5 thg 7, 2009
Ċ
An Tran Xuan,
02:24 5 thg 7, 2009
Comments