P.(16). Trần Xuân An - Tiểu sử biên niên PCĐT. Nguyễn Văn Tường (1824-1886), kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp

  Links mới ở Google Sites

(cũng có thể xem và sử dụng đường nối kết - các tiêu đề đã được link-hóa -, ở cuối trang)

 

 http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-1a

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-1b

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-2

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-3

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-4

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-5

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-6

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-7

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-8

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-9

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-10

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-11

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-12

 

______________________________________

 

Nếu hệ thống link với tên miền www.tranxuanan-writer.net bên trên bị trở ngại, vui lòng sử dụng hệ thống link dưới đây:

 

 http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-1a

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-1b

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-2

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-3

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-4

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-5

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-6

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-7

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-8

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-9

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-10

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-11

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-su-bien-nien-nvt/tep-12

 

_____________________________________________________
 

TIỂU SỬ BIÊN NIÊN

PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN

NGUYỄN VĂN TƯỜNG

(1824-1886),

KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN PHÁP

 

TRẦN XUÂN AN

biên soạn

 

NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN

2006

___________

 

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

 


Tác giả Trần Xuân An giữ bản quyền

Author Tran Xuan An's copyrights (All rights reserved)

 

Trở về trang

toàn bộ tác phẩm Trần Xuân An

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danhmtphamtxa_googlepcreator.htm 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danh_mtpham-tranxuanan

bài mới -- sách mới -- tin tức mới: 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-2

trang chủ "Web tác giả Trần Xuân An":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

 

hidden hit counter

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

 

 

Vui lòng giữ trang các dòng dẫn (links) này trên màn hình.

Chỉ con trỏ vào từng dòng dẫn trang hoặc mục, bấm vào phía phải của "chuột vi tính",

mở màn hình mới (open in new window) để đọc.

Bởi lẽ, các dòng dẫn trong từng tệp (file) đều thuộc về "Web: Trần Xuân An",

vốn được xây dựng trên host của Dotster (1.asphost.com).

 

Trân trọng,

Trần Xuân An