f. Tiểu mục 6 - Giao lưu - Hồ Chí Bửu, Võ Văn Luyến, Trần Ngọc Trác

HỒ CHÍ BỬU -- VÕ VĂN LUYẾN -- TRẦN NGỌC TRÁC  --  
Những chùm thơ, bài thơ từ Tây Ninh, Quảng Trị & từ Đà Lạt -- 24-02 HB7:
http://tranxuanan-giaoluu-nnct-hcb-vvl-tnt.blogspot.com
 
(Blogger của Google không có sự di chuyển web nào.
Bài vẫn ở nguyên địa chỉ web cũ)
 
 
Comments