i. Tiểu mục 9 - Giao lưu đoàn kết - Hồ Chí Bửu

9. HỒ CHÍ BỬU -- Chùm thơ từ Tây Ninh: trong tập "Xuống núi" -- 27-02 HB7:

Chùm thơ thứ hai của Hồ Chí Bửu (xem tiểu mục 6)
 
 
 
(Blogger của Google không có sự di chuyển web nào.
Bài vẫn ở nguyên địa chỉ web cũ)
 
Comments