Trần Xuân An - Chân thật nhớ, đừng quên
CHÂN THẬT NHỚ, ĐỪNG QUÊN

Trần Xuân An

 

quên chăng? Chẳng quên được đâu

chân thật nhớ, sẽ bớt đau sử dày!

 

mừng – hận chi, Đất Mẹ đây

thời bom đạn, nổ bên này, bên kia

thây lính nát, xác dân lìa

thuở cuồng ý hệ, giờ chia đều buồn

 

nỗi phân liệt “hai con đường”

chẳng bên nào bán cội nguồn! Đừng quên.

 

T.X.A.

21-10 HB14 (2014)

www.tranxuanan-writer.net

www.txawriter.wordpress.com

www.facebook.com/tranxuanan.writer
Comments