Trần Xuân An - "Quốc gia" bị kẹp giữa hai gọng kìm Thiên Chúa giáo và "Cộng sản"


Hòa giải dân tộc để đoàn kết dân tộc:

Với ngôn từ và ngữ điệu lạnh tanh, bổ sung thêm:

"QUỐC GIA" BỊ KẸP GIỮA HAI GỌNG KÌM 

THIÊN CHÚA GIÁO VÀ "CỘNG SẢN",

1954-1975

 

Trần Xuân An

 

1) Miền Nam Việt Nam sau 1955 bị cướp mất tính chính danh tối thiểu còn sót lại, do Ngô Đình Diệm truất phế Bảo Đại. Dẫu sao Bảo Đại vẫn còn mang danh là vua triều Nguyễn, một triều đại chính danh từ thời các chúa Nguyễn đến vương triều Nguyễn. Ngô Đình Diệm lại là đại điện của bộ phận Thiên Chúa giáo vốn câu kết với thực dân Pháp, Tây Ban Nha từ lúc chúng mới khởi đầu xâm lược nước ta (1858). Ngô Đình Diệm còn có mưu toan lấy Thiên Chúa giáo làm quốc giáo! Nguyễn Văn Thiệu sau đó cũng là tín đồ Thiên Chúa giáo, nhưng ông ta và giáo hội Thiên Chúa giáo Nam Việt Nam đã từ bỏ ảo vọng Thiên Chúa giáo hóa toàn Miền Nam. Nói chung, phần lớn những người trong giới lãnh đạo Miền Nam Việt Nam không có quá trình chống thực dân Pháp nên không được nhân dân tín nhiệm.

2) Sau thời Ngô Đình Diệm bị lật đổ và bị bắn chết (đầu tháng 11-1963), Miền Nam Việt Nam quá mức tự do, đến mức phải gọi là “loạn tự do”. Nạn tham nhũng cũng tràn lan. Nói chung, nội trị không ổn. Sự thể “loạn tự do, loạn tham nhũng” đó không phù hợp với một miền đất đang trong thời chiến tranh.

3) Miền Nam Việt Nam bị biến thành chiến trường từ nông thôn cho đến thành thị, do sự tấn công của lực lượng du kích và chính quy dưới sự lãnh đạo, chỉ huy của “Cộng sản Bắc Việt Nam”. Quân đội Nam Việt Nam phải căng sức ra để đối phó. Nhân dân, gồm cả trí thức Miền Nam, lo sợ chiến tranh, chán ghét chiến tranh, mặc dù đại đa số không muốn Miền Nam bị đánh chiếm bởi “Cộng sản Bắc Việt”.

4) Đại đa số nhân dân Miền Nam Việt Nam, bao gồm cả trí thức, đều chán ghét sự dựa dẫm, lệ thuộc vào Pháp (1954-1956) rồi vào Mỹ và các nước đồng minh (1955-1975) của chính quyền Miền Nam, và đồng thời, họ cũng chán ghét như vậy đối với Miền Bắc Việt Nam, về sự dựa dẫm, lệ thuộc vào Liên Xô, Trung Cộng và các nước Đông Âu. Nhân dân Miền Nam muốn thực hiện quyền tự quyết dân tộc trên nửa nước, không có sự xâm chiếm của "Cộng sản Miền Bắc" và quyết đánh đổ những chính phủ do đại diện Thiên Chúa giáo lãnh đạo.

5) Mặc dù bất phục các lãnh đạo đại diện cho Thiên Chúa giáo Nam Việt Nam, nhưng binh lính, công chức Miền Nam vẫn cùng chung lí tưởng tự do, dân chủ với họ. Binh lính, công chức Miền Nam chứa chan lòng yêu nước vốn đã trở thành truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, và có ý thức chống cộng để chống sự bành trướng của Trung Cộng về quyền lực (mưu đồ nô dịch hóa), về lãnh thổ (bao gồm biển đảo) và chống cộng (cố nhiên gồm cả Liên Xô) để bảo vệ tự do, dân chủ. Đó là sự thật lịch sử, rất cốt lõi, không thể tránh né, không đề cập đến.

6) Trong khi đó, Miền Bắc Việt Nam được tổ chức theo mô hình chủ nghĩa xã hội thời chiến với cách thức kiểm soát hết sức chặt chẽ, trên mọi lĩnh vực, từ văn hóa, giáo dục đến kinh tế, xã hội... Mỗi người trẻ tuổi đều được huấn luyện trở thành một chiến sĩ chỉ biết cầm súng. Đó là những con-người-công-cụ, phù hợp với việc lao vào chiến tranh. Lòng yêu nước và lí tưởng cộng sản chủ nghĩa được nhồi nhét một chiều nên họ sẵn sàng đi vào Miền Nam để giải phóng đồng bào ruột thịt. Họ những tưởng Miền Bắc ưu việt hơn Miền Nam về mọi mặt! Vả lại, thiết chế xã hội với quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa (tập thể hóa và quốc hữu hóa), chính sách hộ khẩu nghiêm ngặt, toàn bộ, triệt để khiến họ chỉ có một con đường duy nhất là chịu sự điều động của Nhà nước. Mặt khác, họ cũng tự trấn an là có thể hoàn toàn giao phó đời sống gia đình (cha mẹ, anh em, vợ con) cho hợp tác xã, cho Nhà nước…

7) Từ những nguyên nhân đó, sự sụp đổ của Miền Nam Việt Nam (30-4-1975) là tất yếu. Và sự đổ vỡ ảo vọng xã hội chủ nghĩa cũng bắt đầu từ đó, trên Miền Bắc và cả nước, nhưng quán tính vẫn còn đến dăm bảy năm sau.

8) Dĩ nhiên những điều trên đây chỉ là nhận định về giai đoạn lịch sử 1954-1975, cách đây đã gần 40 năm. Giai đoạn đó đã trở thành sử, chứ không phải là thời sự chính trị.

T.X.A.

28-9 HB14 (2014)

 

Xem từ:

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1468466800093933

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1469686313305315

 

Link bài viết này trên Facebook:

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1469845559956057

 

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-xu%C3%A2n-an/1954-1975-qu%E1%BB%91c-gia-b%E1%BB%8B-k%E1%BA%B9p-gi%E1%BB%AFa-hai-g%E1%BB%8Dng-k%C3%ACm-thi%C3%AAn-ch%C3%BAa-gi%C3%A1o-v%C3%A0-c%E1%BB%99ng-s%E1%BA%A3n/1470220446585235

 Comments